Algemene voorwaarden Investormatch Capital B.V.

Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Investormatch Capital B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  gevestigd te (4818 CL) Breda aan de Verlengde Poolseweg 28 en ingeschreven  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73404144. Investormatch is een investeringsnetwerk dat zich  bezighoudt met bemiddelingsactiviteiten tussen investeerders en ondernemers en tevens bemiddelt voor vreemd vermogen oplossingen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bemiddelingsactiviteiten : de bemiddelingsactiviteiten van Investormatch, waaronder  begrepen (maar niet beperkt tot) actieve matching, pitch ticket, plaatsing online profiel en vreemd vermogen begeleiding; 
 2. Matchingsplatform : het door Investormatch online aangehouden platform waarop  Ondernemers een Propositie kunnen plaatsen ten behoeve van Investeerders. 

iii. Doelkapitaal : het geldbedrag dat de Ondernemer volgens diens Propositie aan  investeringen wenst aan te trekken; 

 1. Investeerder : de natuurlijke persoon of rechtspersoon naar Nederlands recht, woonachtig  of gevestigd in Nederland, die investeert althans beoogt te investeren in een Propositie van een Ondernemer; 
 2. Masterclasses : investeerders kunnen deelnemen aan masterclasses die door Investormatch worden aangeboden.
 3. Investormatch : de handelsnaam van de besloten vennootschap Investormatch Capital B.V.

vii. Ondernemer : de rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland, die een  investering ontvangt althans beoogt te ontvangen; 

viii. Plaatsingsfee : eenmalige vaste fee die de Ondernemer aan Investormatch is verschuldigd  voor het plaatsen van de Propositie van de Ondernemer; 

 1. Investeerder : een Investeerder die in staat en voornemens is om te Investeren in Ondernemer(s); 
 2. Propositie : het businessplan van de Ondernemer met bijbehorend doelkapitaal waarvoor  de Ondernemer financiering van een Investeerder beoogt aan te trekken;
 3. Succesfee : het percentage over de door de Investeerder aan de Ondernemer gecommitteerde investering dat de Ondernemer aan Investormatch is verschuldigd; 

xii. Wederpartij : de Investeerder en/of Ondernemer die de contractspartij van Investormatch  is of waaraan Investormatch een offerte of aanbieding heeft gedaan; 

1.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op door of namens Investormatch verstrekte  formulieren en overeenkomsten, alsmede op alle namen, afbeeldingen en teksten op de  website en het online (crowdfunding)platform van Investormatch, berusten uitsluitend bij  Investormatch dan wel haar licentiegevers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om gegevens  en/of documenten van de website en het online (crowdfunding)platform van Investormatch,  daaronder begrepen doch niet beperkt tot Proposities, te verveelvoudigen of openbaar te  maken. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden en wijziging 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, 

werkzaamheden, offertes en andere overeenkomsten tussen enerzijds een Wederpartij en  anderzijds Investormatch, voor zover deze betrekking hebben op de Bemiddelingsactiviteiten  van Investormatch. 

2.2 Alle aanbiedingen, offertes, prijzen en andere uitingen van Investormatch zijn vrijblijvend,  tenzij door Investormatch schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien  deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk  uitgesloten. 

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,  zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en  zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een  beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

2.6 Investormatch heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Dit zal in beginsel  geschieden doordat Investormatch een nieuwe versie van haar voorwaarden op haar website  publiceert. De gewijzigde voorwaarden treden 14 dagen na publicatie in werking, of op een  ander tijdstip indien in dit in de bekendmaking wordt vermeld. 

Artikel 3 – Overeenkomst 

3.1 Iedere opdracht of andere overeenkomst tussen Investormatch en de Wederpartij (de  “Overeenkomst”) wordt door Investormatch schriftelijk dan wel digitaal vastgelegd en door  Investormatch en de Wederpartij akkoord bevonden. De Overeenkomst kan betrekking  hebben op de verschillende Bemiddelingsactiviteiten van Investormatch. 

3.2 Wijzigingen van de Overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan, kunnen slechts  plaatsvinden nadat deze door Investormatch schriftelijk zijn vastgelegd en door Investormatch  en de Wederpartij voor akkoord zijn ondertekend. 

3.3 De Overeenkomst vervangt alle eerdere tussen de Wederpartij en Investormatch gemaakte afspraken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.4 De Overeenkomst houdt te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting voor  Investormatch in en nimmer een resultaatsverplichting voor zover dit ziet op bemiddeling  door Investormatch. 

3.5 Investormatch is gehouden om bij de uitvoering van de Overeenkomst de nodige  zorgvuldigheid in acht te nemen. 

3.6 Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Overeenkomst afwijken van een of  meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de  Overeenkomst. 

Artikel 4 – Duur van de Overeenkomst 

4.1 De Overeenkomst tussen Investormatch en een Wederpartij wordt aangegaan voor  onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen  uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. 

4.2 De Overeenkomst eindigt: 

 1. i) op het moment dat deze door Investormatch is uitgevoerd; dan wel 
 2. ii) indien de Wederpartij of Investormatch deze opzegt. 

4.3 Investormatch is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,  zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, indien de Wederpartij: 

 1. i) surseance van betaling wordt verleend; 
 2. ii) in staat van faillissement wordt verklaard; 

iii) wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; 

 1. iv) wordt ontbonden of geliquideerd; 
 2. v) niet (tijdig) aan haar verplichtingen jegens Investormatch voldoet dan wel Investormatch op  goede gronden heeft te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen;
 3. vi) niet te goeder trouw handelt.

  Artikel 5 – Exclusiviteit Investormatch 

5.1 De Wederpartij verklaart dat zij naast de Overeenkomst met Investormatch geen 

overeenkomst(en) met derden is aangegaan of zal aangaan waarvan de inhoud gelijk en/of  gelijksoortig is aan dan wel conflicteert met de Overeenkomst.

Artikel 6 – Meldingsplicht en verstrekking informatie 

6.1 De Wederpartij zal telkens aan Investormatch alle door Investormatch gevraagde  informatie voor uitvoering van de Overeenkomst onverwijld aan Investormatch verstrekken. 

6.2 De Wederpartij garandeert en staat er voor in dat alle aan Investormatch verstrekte en  aangebrachte informatie juist en volledig is. 

6.3 De Wederpartij is verplicht om Investormatch ongevraagd te voorzien van alle informatie,  waarvan de Wederpartij in redelijkheid weet of behoort te weten dat deze voor Investormatch  van belang is voor de uitvoering van de Overeenkomst en het incasseren door Investormatch  van de Succesfee. 

6.4 Zowel de Ondernemer als de Investeerder is verplicht om – zowel tijdens de looptijd van  de Overeenkomst alsook binnen vierentwintig (24) maanden na beëindiging daarvan – Investormatch  omgaand in te lichten indien en zodra de Ondernemer een investeringsaanbod van de  Investeerder accepteert voor de Propositie waarop de Overeenkomst betrekking heeft of had. 

6.5 Indien Investormatch bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van gegevens: 

 1. i) die door of namens een Wederpartij zijn verstrekt, is zij niet gehouden deze gegevens op  hun juistheid en volledigheid te controleren. Investormatch is niet aansprakelijk jegens de  Wederpartij voor eventuele schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van  deze gegevens; 
 2. ii) die zijn verkregen uit openbare en andere door Investormatch betrouwbaar geachte  bronnen, is Investormatch evenmin aansprakelijk jegens een Wederpartij voor eventuele  schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. 

6.6 De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan door Investormatch verstrekte gegevens  en/of adviezen, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) gegevens met betrekking tot een  andere Investeerder en/of Ondernemer, Proposities, schattingen en/of indicaties van prijzen of waarden. Drukfouten en/of kennelijke verschrijvingen in onder meer Proposities zijn niet  bindend voor Investormatch, noch voor een eventuele Wederpartij.  

Artikel 7 – Tegenstrijdige belangen 

7.1 De Wederpartij verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Investormatch diensten aan  derden verleent als adviseur en/of bemiddelaar, en dat deze derden en/of Investormatch  belangen (kunnen) hebben die tegenstrijdig (kunnen) zijn met de belangen van de  Wederpartij.

Artikel 8 – Facturering, beloning en kosten 

8.1 De Overeenkomst bevat bepalingen met betrekking tot de aan Investormatch  toekomende fee’s alsmede de door haar aan de Ondernemer in rekening te brengen kosten.  Deze fee’s zijn – voor zover van toepassing – exclusief omzetbelasting. 

8.2 De Ondernemer is de overeengekomen fee’s verschuldigd op het tijdstip waarop  Investormatch de Overeenkomst heeft uitgevoerd, dan wel in elk geval op het moment dat  de Ondernemer en de Investeerder zich jegens elkaar hebben verbonden ter zake van de  Propositie c.q. investering waarop de Overeenkomst betrekking heeft, dan wel op enig ander  met de Ondernemer overeengekomen tijdstip. 

8.3 Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd of opgezegd voordat  Investormatch deze heeft kunnen uitvoeren, is de Ondernemer de met Investormatch  overeengekomen Succesfee evenzeer verschuldigd, indien en zodra de Ondernemer (dan wel  een aan haar gelieerde vennootschap) voor de Propositie waarop de beëindigde  Overeenkomst betrekking had, binnen vierentwintig (24) maanden na beëindiging van de  Overeenkomst alsnog een investering aanvaardt van een Investeerder (dan wel een aan haar  gelieerde vennootschap) uit het netwerk van Investormatch waarmee reeds gedurende de  looptijd van de Overeenkomst contact is geweest. 

8.4 In geval de hoogte van de fee’s van Investormatch zijn gebaseerd op een percentage van  de waarde van de investering waarop de Overeenkomst betrekking heeft (het Doelkapitaal),  en de waarde van deze investering geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van toekomstige  onzekere gebeurtenissen, is Investormatch gerechtigd, met het oog op de vaststelling van de  aan Investormatch toekomende Succesfee, de waarde van deze transactie (het  gecommitteerde bedrag) te bepalen, op basis van de tijdens of voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst gebruikte ramingen van de Ondernemer en/of Investormatch, of andere, vergelijkbare gegevens, zoals bijvoorbeeld het in de Propositie genoemde Doelkapitaal. 

8.5 Naast de overeengekomen fee’s, is Investormatch gerechtigd bij de uitvoering van de  Overeenkomst de in redelijkheid gemaakte “out of pocket kosten”, met inbegrip van reis- en verblijfkosten en kosten voor externe adviseurs, aan de Ondernemer in rekening te brengen. Investormatch zal geen externe adviseurs inschakelen zonder voorafgaand overleg met de Ondernemer.

8.6 De Ondernemer is gehouden de aan Investormatch verschuldigde fee’s binnen veertien  (14) dagen na ontvangst van de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, zonder  recht op verrekening, inhouding of opschorting. 

8.7 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen uiterlijk binnen tien (10)  werkdagen dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Investormatch kenbaar te worden  gemaakt. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van  de Ondernemer op grond van de factuur onverlet. 

8.8 Ingeval van niet of niet-tijdige betaling is de Ondernemer, zonder dat enige aanmaning of  ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW verschuldigd over  het openstaande bedrag. Tevens is de Ondernemer gehouden tot vergoeding van de  redelijkerwijs door Investormatch gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 9 – Vrijwaring Wederpartij 

9.1 De Wederpartij vrijwaart Investormatch, behoudens in geval van opzet of grove schuld  aan de zijde van Investormatch, ter zake van iedere door een andere Wederpartij of derde  tegen Investormatch ingestelde vordering die samenhangt met of voortvloeit uit de  Overeenkomst alsmede ter zake van alle door Investormatch als gevolg daarvan of in verband  daarmede geleden en/of te lijden schade en de door Investormatch in verband daarmee te  maken kosten (waaronder begrepen alle door haar in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en  buitengerechtelijke kosten). 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Investormatch Capital 

10.1 De uiteindelijke beslissing om te investeren in een Propositie dan wel om een investering  te aanvaarden berust te allen tijde uitsluitend bij de Wederpartij, evenals alle eventuele  risico’s die aan die beslissing zijn verbonden. Investormatch vervult uitsluitend een  faciliterende rol en is derhalve niet jegens de Wederpartij aansprakelijk voor eventuele directe  of indirecte schade die het gevolg is van het doen of het aanvaarden van een investering via  de bemiddeling van Investormatch. 

10.2 Investormatch is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het  gevolg is van door Investormatch verstrekte adviezen in het kader van een met de  Wederpartij gesloten Overeenkomst, welke adviezen onder andere betrekking kunnen hebben op: 

 1. i) de door de Wederpartij in te schakelen derden; 
 2. ii) de door de Wederpartij te selecteren en te contracteren andere Wederpartijen. 

10.3 Investormatch betracht zoveel mogelijk zorgvuldigheid bij het kiezen en samenstellen  van haar database van Investeerders en Ondernemers, de informatie op haar website en  online platform alsmede de daarop geplaatste Proposities, maar aanvaardt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. 

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Investormatch is beperkt tot het bedrag dat in het  desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 50% van het door Investormatch aan de Wederpartij in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak (Plaatsingsfee en Succesfee), met in elk geval een maximum van EUR 1.750,–. 

10.5 Investormatch is niet aansprakelijk voor enige schade die: 

 1. i) bij een correcte uitvoering van de Overeenkomst onvermijdelijk is; 
 2. ii) het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed; 

iii) het gevolg is van de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, documenten en  informatie, zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden; 

 1. iv) het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending  of overdracht van gegevens, documenten en informatie door de Wederpartij aan  Investormatch als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door de  Wederpartij gehanteerde communicatiemiddel; 
 2. v) het gevolg is van een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden. 

10.6 Het in artikel 10.4 bedoelde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de  schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Investormatch.

10.7 Aansprakelijkheid van Investormatch voor indirecte schade, daaronder in ieder geval  begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten. 

10.8 Elke vordering tegen Investormatch verjaart twaalf (12) maanden nadat de Wederpartij  op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit. 

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid 

11.1 Investormatch en de Wederpartij zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst  vertrouwelijkheid in acht nemen en zullen zich ervoor inspannen dat de door hen  ingeschakelde professionele adviseurs eenzelfde vertrouwelijkheid in acht nemen, voor zover  niet op grond van enige wettelijke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan  derden gegeven dienen te worden. 

11.2 Behoudens indien en voor zover wettelijk of anderszins vereist, in welk geval  Investormatch en de Wederpartij zich verplichten vooraf te overleggen, zal noch  Investormatch, noch de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige  informatie verstrekken aan de pers of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins  informatie verstrekken met betrekking tot de inhoud van de Overeenkomst. 

11.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan aan derden inzage te verstrekken in de door  Investormatch verstrekte adviezen dan wel aan de Wederpartij verstrekte documenten,  rapportages en berekeningen, dan wel deze op enige andere wijze openbaar te maken,  zonder de voorafgaande en uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming van Investormatch. Met  inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel behoeft de Wederpartij geen  voorafgaande toestemming te verkrijgen voor het ter inzage geven van de door  Investormatch verstrekte adviezen dan wel aan de Wederpartij verstrekte documenten,  rapportages en berekeningen aan professionele adviseurs van de Wederpartij inzake de  Overeenkomst. 

Artikel 12 – Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering door Investormatch  van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk bemoeilijken en die niet aan Investormatch  zijn toe te rekenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: ziekte van de medewerkers van Investormatch of andere personen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken  zijn, (wilde) stakingen bij Investormatch of bedrijven waarvan Investormatch bij de uitvoering  van de Overeenkomst afhankelijk is, een gebrek aan de diensten die nodig zijn voor het  uitvoeren van de Overeenkomst, of andere derden waarvan Investormatch afhankelijk is,  oorlog, brand, wateroverlast, algemene vervoersproblemen, storingen in de nuts- en/of IT voorzieningen et cetera. 

12.2 Als een overmachtsituatie zich voordoet nadat Investormatch haar verplichtingen uit de  Overeenkomst al had moeten nakomen, heeft Investormatch nog steeds het recht zich op  overmacht te beroepen. 

12.3 In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Investormatch opgeschort.  Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de  Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding  bestaat. 

12.4 Als Investormatch op het moment van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan  haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel te factureren.  Hetzelfde geldt indien Investormatch slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. De Ondernemer is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke  overeenkomst betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de Overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 13 – Privacy Policy 

13.1 In het Privacy beleid wordt nader omschreven hoe Investormatch met uw  persoonsgegevens omgaat indien u gebruik maakt van de Bemiddelingsactiviteiten van  Investormatch. 

Artikel 14 – Onderhoud website en online platform 

14.1 Om de functionaliteit en werkzaamheid van de website en het online platform te kunnen waarborgen, dient Investormatch hieraan geregeld  onderhoud te plegen. Investormatch is daarbij gerechtigd de website en het online  platform(tijdelijk) buiten werking te stellen om dergelijk onderhoud te kunnen  plegen dan wel daaraan aanpassingen te doen. Investormatch vraagt hiervoor het begrip van  de Wederpartijen die de website en het platform gebruiken. De Wederpartij kan geen  aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding wegens het (tijdelijk) buitenwerking stellen van de website dan wel het online platform. 

Artikel 15 – Gedragscode

Members van Investormatch voldoen aan de volgende regels bestaande uit de “Investormatch Gedragscode voor investeerders”.

15.1 Investeerders erkennen dat een besluit om geld te investeren volledig uit eigen beweging genomen wordt en dat Investormatch niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de eventuele gevolgen van deze besluiten, ongeacht de rol van Investormatch als tussenpersoon of adviseur in het proces dat leidt tot een investering. Investeerders zullen Investormatch niet gebruiken voor de acquisitie van klanten.

15.2 Investeerders erkennen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een deal die zij sluiten met de ondernemer (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: waardering van een onderneming, rentepercentages, contracten, Due Diligence). 

15.3 Investeerders doen hun uiterste best doen om kapitaal zoekende bedrijven te ondersteunen in de vorm van kapitaal, tijd, deskundigheid en vaardigheden.

15.4 Investeerders houden ethische gedragsnormen in stand en zullen op een eerlijke manier zaken doen. 

15.5 Investeerders vermijden elke vorm van oneerlijke concurrentie of een conflict of interest. 

15.6 Investeerders zullen Investormatch direct op de hoogte brengen van mogelijk illegale of oneerlijke handelingen van andere personen die deelnemen aan het Investormatch netwerk.

15.7 Investeerders brengen Investormatch op de hoogte als zij investeren in een bedrijf dat door Investormatch is aangedragen. Zij melden ook het bedrag en de constructie van de investering. Ook wanneer er binnen 24 maanden een vervolg investering gedaan wordt, brengt de investeerder Investormatch hiervan op de hoogte.

15.8 Investeerders laten zich doorgaans niet vergoeden voor hun geleverde steun aan de bedrijven en halen hun rendement uit de financiële investering. Bij wijze van uitzondering kan er tussen de investeerder en de onderneming een akkoord ontstaan over het leveren van betalende diensten, maar de investeerder zal waken over volgende principes:

 1. symbolische vergoeding (totale vergoeding substantieel lager dan het geïnvesteerde bedrag); 
 2. duur looptijd beperkt; 
 3. kwaliteit van de geleverde diensten hoog;
 4. transparantie over aard en prijs.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling 

16.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en de daaruit  voortvloeiende overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter  te Amsterdam, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter  bevoegd is. 

16.2 Indien Investormatch als eisende partij optreedt, is Investormatch gerechtigd om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de Wederpartij. 

Artikel 17 – Slotbepaling

17.1 Deze algemene voorwaarden van Investormatch zijn gedeponeerd bij de Kamer van  Koophandel in Amsterdam.

25 januari 2022