Prinsjesdag 20 september 2022: een update

Het kabinet ziet het mkb, start-ups en scale-ups als belangrijke aanjagers van vernieuwing die bijdragen aan brede welvaart. Deze groep bedrijven zorgt met haar innovatieve en vaak digitale oplossingen voor economische groei en nieuwe banen en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 

Vervallen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Voor dga’s van start-ups geldt momenteel dat zij bij de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mogen uitgaan van het wettelijk minimumloon. Voor deze regeling gold in beginsel een termijn tot 1 januari 2022 tenzij de regeling voor die tijd positief zou zijn geëvalueerd. De regeling was verlengd met een jaar en de evaluatie van de regeling is inmiddels voltooid. Uit de evaluatie blijkt dat van de regeling maar zeer beperkt gebruik wordt gemaakt. Volgens het kabinet slaagt de regeling er daarom niet in om innovatieve start-ups te stimuleren en daarom vervalt de uitzondering van de gebruikelijkloonregeling per 1 januari 2023.

‘Nieuwe aanpak begin 2023’

Het huidige beleid omtrent start-ups en scale-ups dateert uit  2019 en loopt medio 2023 af. Daarom werkt EZK aan een nieuwe aanpak voor het start-upbeleid en zal begin 2023 met een nieuwe aanpak komen. De aanpak beschrijft wat nodig is om die ambitie te realiseren en om het ondernemingsklimaat voor startups en scale-ups merkbaar te versterken.

‘Passende financiering’

Een belangrijk onderwerp voor het mkb is momenteel passende financiering. Dit is belangrijk zodat ondernemers kunnen investeren in herstel, groei, vernieuwing en transities. Daar waar ondernemers belemmeringen ervaren, streeft het kabinet ernaar om deze zo veel mogelijk weg te nemen. Daarom worden bijvoorbeeld de mogelijkheden verkend voor de BMKB-Groen, een borgstellingskrediet voor het mkb dat erop gericht is om groene investeringen van het mkb te bevorderen.  

‘verduurzaming en energie’

De industrie wordt aangezet tot extra verduurzaming met aangescherpte normen en subsidies. De CO2-heffing industrie wordt aangepast zodat deze zorgt voor een additionele reductie. Aanpassingen zoals in de energiebelasting stimuleren bedrijven om het gebruik van aardgas te verminderen. In plaats daarvan moeten ze duurzame elektriciteit gaan gebruiken. De aanpak van het kabinet is gericht op de groei van het aandeel hernieuwbare energie uit wind en zon, het vervangen van fossiele brandstoffen door CO2-vrije brandstoffen of toepassen van CO2-vrije elektriciteitsproductie. Hierbij valt te denken aan waterstof of kernenergie en ondergrondse CO2-opslag.

Meer weten over financieringsmogelijkheden of de nieuwe aanpak van het startupbeleid in 2023? Volg ons op LinkedIn of neem contact met ons op.